فایل مدارک مورد نیاز ویزا و پیکاپ کانادا

1.نمونه وکالات نامه کانادا برای پیکاپ ویزا از کشور ترکیه
2.چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا
3.فرم مشخصات فردی ویزا کانادا صفحه یک